Chứng nhận gia nhập các hiệp hội

TMC đã và đang là thành viên của các Hiệp hội vận chuyển uy tín trong nước và quốc tế như:

 • 10/1999: Trở thành Hội viên của Hiệp Hội Giao Nhận Hàng Hóa Việt Nam (VIFFAS)

         (Nay đổi tên thành Hiệp Hội Doanh Nghiệp Dịch Vụ Logistics Việt Nam - VLA).

 • 02/2000: Trở thành Hội viên của Hiệp Hội Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế (FIATA)

 • 06/2002: Trở thành Hội viên của Tổ Chức Vận Chuyển Hàng Hóa toàn Cầu (GTO)

 • 10/2010: Trở thành Hội viên của Liên Minh Hàng Hóa Thế Giới (WCA)

 • 07/2015: Trở thành Hội viên Hiệp Hội Vận Tải Hàng Không Quốc tế (IATA)

 • 12/2017: Trở thành Hội viên của Liên Minh Giao Nhận Hàng Không Toàn Cầu (GAA)

 • 04/2018: Trở thành Hội viên của Đối Tác Hàng Không Trung Lập (NAP)

 • 11/2018: Trở thành Hội viên của Hải Vương Tinh, Mạng Lưới NVOCC & Hợp Nhất Toàn Cầu (NEPTUNE)

 • 01/2019: Trở thành Hội viên của OCEANX

 • 06/2020: Trở thành Hội viên của Chuỗi Kết Nối Hàng Lạnh (CCC)

 • 06/2020: Trở thành Hội viên của Hiệp Hội Vận Tải Hàng Dự Án Quốc Tế (OPCA)

skype
LCL Export
skype
FCL Export
skype
Air Export
skype
Import (LCL, FCL, Air)
skype
Domestic
skype
Other Inquiries
ONLINE
INQUIRY
skype